Agenda till Årsmötet

Här Följer agendan för årsmötet:

Årsmöte för Jonstorps By- och företagsförening, onsdagen den 18 augusti 2021 kl.19.00
Plats: Matsalen, Jonstorpsskolan

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – som tillsammans med
  årsmötesordföranden skall justera protokollet
 5. Fastställande av röstlängd för mötet
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för 2022
 11. Val av
  a) ordförande
  b) ledamöter
  c) suppleanter
  d) revisorer och revisorsuppleant
  e) valberedning
 12. Inkomna förslag/motioner
 13. Övriga frågor
 14. Årsmötet avslutas

Styrelsen för Jonstorps By- och företagsförening
Jonstorp 21 juli 2021

Allt övrigt material gällande årsmötet hittar du genom att klicka här!!!