Samrådsmöte med kommunen

Den 18 oktober deltog representanter för byalagets styrelse tillsammans med representanter från byns övriga föreningsliv och andra engagerade bybor, i ett möte om den fördjupade översiktsplanen (”FÖP”) för Jonstorp fram till år 2045.

Två tjänstemän från kommunen, planarkitekterna Milma Danielsson och Emma Lindman, informerade om olika förslag angående bland annat byggnation i centrum och övriga byn, förändringar av trafiksituationen i byn och åtgärder mot stranderosionen. Det var ett informativt och bra möte där vi även passade på att ställa frågor och komma med synpunkter. Vi framförde starka önskemål om att få använda det gamla bankhuset till ändamål som gagnar bybornas behov och aktiviteter, både på kortare sikt fram tills definitiva planer för huset står klara (de närmaste 2-3 åren), men även att byns behov ska tillvaratas när man gör en långsiktig plan för byggnaden.

Förslagen och skisserna som planarkitekterna presenterade kommer nu att presenteras för politikerna för bedömning, och sedan kommer ett mer konkret förslag att ställas ut i Jonstorp på så kallat samråd. Mellan 12 december och 28 februari kommer det att finnas utställt på Jonstorps bibliotek, och planarkitekterna underströk att de vill ha in mycket synpunkter från boende i Jonstorp för att veta vad som behöver förändras innan beslut tas under hösten 2023.