Kallelse till Årsmöte 29 mars

Styrelsen för Jonstorps By- och Företagarförening kallar alla medlemmar till årsmöte onsd den 29 mars kl 19 i skolans matsal. Insläpp från 18.30 – kom i tid! Vi bjuder på fika och efter årsmötet underhåller traktens skönsjungande melloduo Signe och Hjördis Bornemark ackompanjerade av pappa Dan Bornemark.

I anslutning till mötet får vi också beredskapsinformation från kommunen.

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – som tillsammans med årsmötesordföranden skall justera protokollet
 5. Fastställande av röstlängd för mötet
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för 2024
 11. Val av

a) ordförande
b) ledamöter
c) suppleanter
d) revisorer och revisorsuppleant e) valberedning

12. Inkomna förslag/motioner 13. Övriga frågor
14. Årsmötet avslutas

Styrelsen för Jonstorps By- och företagsförening Jonstorp 6 mars 2023

Dokument till mötet:

”/”